BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ

Thông tin công trình

Tên dự án: Bện viện Ung bướu Cần Thơ
Quy mô: 500 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Cần Thơ