BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VẠN AN

Thông tin công trình

Tên dự án: Bện viện Đa khoa Quốc tế Vạn An
Quy mô: 200 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: KonTum