BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUỲNH TRUNG DŨNG

Thông tin công trình

Tên dự án: Bệnh viên Đa Khoa Huỳnh Trung Dũng
Quy mô: 5 tầng
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: An Giang